A+
A
A-
.
strona główna
Cont top 1926c3eee76028e567afdb32b034398b443dbc953a84e51dbc084b47c23022a0 Cont bottom 5275d8eab025ffbe51840bed7cc1fe12b2e77a5e49312f263efa2a9ddccd31df

2019-05-21

Klauzula informacyjna

Dodano Szałowski Jakub godz. 12:36


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Magdalena Kmieć,  tel. 42 630 57 69,

e-mail: kmiec.magdalena@bppwl.lodzkie.pl,

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
 2. Odbiorcami/kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa a w szczególnych sytuacjach również podmioty przetwarzające na podstawie umów, o ile zapewnią wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających spełnienie wymogów RODO, chroniąc prawa osób, których dane dotyczą.,
 3. Pani/Pana dane będą/nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 4. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych osobowych                  (prawo sprzeciwu ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1e oraz art. 9 ust. 2g),
 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo cofnięcia zgody ma zastosowania przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1a oraz art. 9                 ust. 2a),
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 9. W zależności od podstawy przetwarzania podanie przez Państwa danych może być obowiązkiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, być obowiązkowe lub dobrowolne. Szczegółowych informacji będą udzielać Państwu  odpowiednie komórki merytoryczne odpowiedzialne za realizację zadania, w związku z którym przetwarzają Państwa dane osobowe.

 

 

Informacja o ograniczeniach

 

Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

Wersje archiwalne artykułu