A+
A
A-
.
strona główna
Cont top 1926c3eee76028e567afdb32b034398b443dbc953a84e51dbc084b47c23022a0 Cont bottom 5275d8eab025ffbe51840bed7cc1fe12b2e77a5e49312f263efa2a9ddccd31df

2019-11-08

Materiały archiwalne

Dodano Szałowski Jakub godz. 11:22


 

Zgodnie z art. 16d ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach informujemy, że materiały archiwalne w oryginale albo reprodukcje tych materiałów mogą być udostępniane po pisemnym zgłoszeniu w postaci papierowej lub elektronicznej. Zgłoszenie musi zawierać następujące dane zainteresowanego lub jego upoważnionego przedstawiciela:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania;

3) adres korespondencyjny;

4) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, jeżeli zostały podane do wykorzystania;

5) rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

6) - podpis własnoręczny – w przypadku osobistego złożenia zgłoszenia w sekretariacie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi lub przesłania go pocztą tradycyjną

     - kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany w przypadku przesyłania zgłoszenia poprzez Platformę ePUAP.

Zainteresowany lub jego upoważniony przedstawiciel może również wskazać w zgłoszeniu preferowany sposób dostarczenia wnioskowanych informacji.

Wersje archiwalne artykułu