A+
A
A-
.
strona główna
Cont top 1926c3eee76028e567afdb32b034398b443dbc953a84e51dbc084b47c23022a0 Cont bottom 5275d8eab025ffbe51840bed7cc1fe12b2e77a5e49312f263efa2a9ddccd31df

2005-09-08

Funkcje i zadania Biura

Dodano Szałowski Jakub godz. 14:23


Funkcje i zadania Biura:

 

 1. Biuro pełni funkcję Regionalnego Obsterwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego.
 2. Biuro wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej oraz inne powierzone przez Zarząd Województwa Łódzkiego i Marszalka Województwa Łódzkiego.
 3. Biuro wykonuje czynności i zadania zlecane przez Marszałka Województwa Łódzkiego, w tym zadania wynikajace z pełnienia przez Zarząd Województwa Łódzkiego obowiazków Instytucji Zarządzajacej regionalnymi programami operacyjnymi, współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.
 4. Do zadań Biura w szczególności należy:
 • opracowanie i prowadzenie procedury sporządzenia projektu strategii rozwoju województwa łódzkiego, jej aktualizacji oraz raportów na temat osiągnięcia celów polityki regionalnej,
 • opracowywanie i prowadzenie procedury sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz jego okresowych aktualizacji, w tym raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa wraz z oceną realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
 • współudział w opracowaniu regionalnego programu operacyjnego i programów rozwoju województwa łódzkiego,
 • prowadzenie analiz i ewaluacji polityk publicznych zapisanych w strategicznych dokumentach krajowych i wojewódzkich, mających wpływ na rozwój województwa łódzkiego,
 • budowa zintegrowanego systemu monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej oraz interwencji publicznych w województwie łódzkim, prowadzenie badań i analiz strategicznych dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej i trendów rozwojowych, prognozowanie zmian sytuacji społeczno-gospoddarczej oraz opracowywanie raportów,
 • budowa i koordynacja sieci współpracy między instytucjami działającymi na rzecz rozwoju regionalnego na szczeblu regionalnym oraz wymiana informacji i danych,
 • budowa banku danych o przestrzeni województwa łódzkiego oraz monitorowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa,
 • prowadzenie analiz i studiów oraz sporządzanie opracowań branżowych,,
 • opracowywanie uwag i opinii do dokumentów sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i instytucje branżowe, w tym w trybie art. 106 Kpa,
 • realizacja zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego.

Biuro w szczególności współpracuje z organami administracji rządowej i Krajowym Obserwatorium Terytorialnym, jednostkami samorządu terytorialnego i reprezentacjami podregionów, sektorem gospodarczym i instytucjami otoczenia biznesu, samorządami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami sektora edukacji i naukowo-badawczego, organizacjami międzynarodowymi i regionami innych państw.

Biuro może także wykonywać opracowania dla innych podmiotów i jednostek organizacyjnych na podstawie umów i porozumień.

Biuro działa na podstawie Rocznego Programu Działania przyjętego zgodnie z procedurą opracowania RPD oraz zarządzania ryzykiem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje:

Dyrektor Biura
Z-ca Dyrektora Biura
Główny Księgowy

  Zakres działania komórek organizacyjnych:

Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego
Zespół Transportu i Infrastruktury Technicznej
Zespół Środowiska i Krajobrazu
Zespół Realizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Zespół Finansowy
Zespół Organizacyjno-Informatyczny
Stanowisko d/s BHP
Stanowisko d/s obronnych i informacji niejawnych

 

Wersje archiwalne artykułu