Cont_top Cont_bottom

08-09 2005

Pracownia Opracowań Branżowych

Dodano Szałowski Jakub godz. 15:47


Regulamin organizacyjny Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

IV. Zakresy działania komórek organizacyjnych


§ 12.1.

 

Do zakresu działania Zespołu Środowiska i Krajobrazu należy w szczególności:

  1. opracowanie i prowadzenie procedury sporządzenia projektu audytu krajobrazowego,
  2. opracowanie wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami oraz jego okresowych aktualizacji i sprawozdań z realizacji,
  3. opracowywanie ekofizjografii i prognoz oddziaływania na środowisko,
  4. prowadzenie badań, analiz i studiów oraz sporządzanie opracowań w zakresie problematyki środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i rekreacji,
  5. współpraca przy opracowaniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz jego okresowych aktualizacji,
  6. wspołpraca przy opracowaniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi,
  7. współpraca przy opracowaniu projektu strategii rozwoju województwa oraz jej aktualizacji,
  8. współpraca przy opracowaniu regionalnego programu operacyjnego i programów rozwoju województwa łódzkiego,
  9. opracowywanie wniosków, uwag i opinii do dokumentów sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i UE oraz instytucje branżowe,
  10. współpraca z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego i reprezentacjami podregionów, sektorem gospodarczym i instytucjami otoczenia biznesu, samorządami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami sektora edukacji i naukowo-badawczego.

Wersje archiwalne artykułu