A+
A
A-
.
strona główna
Cont_top Cont_bottom

2005-09-08

Zespół Środowiska i Krajobrazu

Dodano Szałowski Jakub godz. 15:47


Regulamin organizacyjny Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

IV. Zakresy działania komórek organizacyjnych


§ 12

 

Do zakresu działania Zespołu Środowiska i Krajobrazu należy w szczególności:

  1. opracowanie i prowadzenie procedury sporządzenia projektu audytu krajobrazowego;
  2. opracowanie ekofizjografii i prognoz oddziaływania na środowisko;
  3. prowadzenie badań, analiz i studiów oraz sporządzanie opracowań w zakresie problematyki środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i rekreacji;
  4. współpraca przy opracowaniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz jego okresowych aktualizacji;
  5. wspołpraca przy opracowaniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi;
  6. współpraca przy opracowaniu projektu strategii rozwoju województwa oraz jej aktualizacji;
  7. współpraca przy działaniach związanych z realizacją strategii rozwoju województwa łódzkiego;
  8. współpraca przy opracowaniu regionalnego programu operacyjnego i programów rozwoju województwa łódzkiego;
  9. opracowywanie wniosków, uwag i opinii do dokumentów sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i UE oraz instytucje branżowe;
  10. współpraca z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego i reprezentacjami podregionów, sektorem gospodarczym i instytucjami otoczenia biznesu, samorządami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami sektora edukacji i naukowo-badawczego.

Wersje archiwalne artykułu