A+
A
A-
.
strona główna
Cont_top Cont_bottom

2005-09-08

Zespół Transportu i Infrastruktury Technicznej

Dodano Szałowski Jakub godz. 14:38


Regulamin organizacyjny Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

IV. Zakresy działania komórek organizacyjnych
 

§ 11


 

Do zakresu działania Zespołu Transportu i Infrastruktury Technicznej należy w szczególności:

  1. opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz jego okresowych aktualizacji;
  2. opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi;
  3. opracowanie raportów o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie transportu i infrastruktury technicznej wraz z oceną realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;
  4. prowadzenie badań, analiz i studiów oraz sporządzanie opracowań w zakresie problematyki transportowej i infrastrukturalnej;
  5. współpraca przy opracowaniu projektu strategii rozwoju województwa oraz jej aktualizacji;
  6. współpraca przy działaniach związanych z realizacją strategii rozwoju województwa łódzkiego;
  7. współpraca przy opracowaniu regionalnego programu operacyjnego i programów rozwoju województwa łódzkiego;
  8. opracowywanie wniosków, uwag i opinii do dokumentów sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i UE oraz instytucje branżowe;
  9. współpraca z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego i reprezentacjami podregionów, sektorem gospodarczym i instytucjami otoczenia biznesu, samorządami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami sektora edukacji i naukowo-badawczego.

Wersje archiwalne artykułu