Cont_top Cont_bottom

08-09 2005

Pracownia Planowania Zintegrowanego

Dodano Szałowski Jakub godz. 14:38


Regulamin organizacyjny Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

IV. Zakresy działania komórek organizacyjnych


§ 11.1.


Do zakresu działania Zespołu Transportu i Infrastruktury Technicznej należy w szczególności:

  1. opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz jego okresowych aktualizacji,
  2. opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi,
  3. opracowanie raportów o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie transportu i infrastruktury technicznej wraz z oceną realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
  4. prowadzenie badań, analiz i studiów oraz sporządzanie opracowań w zakresie problematyki transportowej i infrastrukturalnej,
  5. współpraca przy opracowaniu projektu strategii rozwoju województwa oraz jej aktualizacji,
  6. współpraca przy opracowaniu regionalnego programu operacyjnego i programów rozwoju województwa łódzkiego,
  7. opracowywanie wniosków, uwag i opinii do dokumentów sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i UE oraz instytucje branżowe,
  8. współpraca z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego i reprezentacjami podregionów, sektorem gospodarczym i instytucjami otoczenia biznesu, samorządami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami sektora edukacji i naukowo-badawczego.

Wersje archiwalne artykułu