A+
A
A-
.
strona główna
Cont_top Cont_bottom

2005-09-08

Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Dodano Szałowski Jakub godz. 13:32


Regulamin organizacyjny Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

IV. Zakresy działania komórek organizacyjnych

§ 10

 

Do zakresu działania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego należy w szczególności:

 1. monitorowanie realizacji strategicznych dokumentów wojewódzkich;
 2. budowa zintegrowanego systemu monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej oraz interwencji publicznych w województwie;
 3. budowa banku danych w zakresie polityki przestrzennej gmin, monitorowanie zmian oraz opracowywanie raportów na temat  zagospodarowania przestrzennego województwa;
 4. prowadzenie analiz i ewaluacji strategicznych dokumentów wojewódzkich;
 5. prowadzenie analiz polityk publicznych zapisanych w strategicznych dokumentach krajowych, mających wpływ na rozwój województwa łódzkiego;
 6. prowadzenie badań i analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej i trendów rozwojowych;
 7. prognozowanie zmian sytuacji społeczno-gospodarczej, opracowywanie raportów;
 8. opracowywanie scenariuszy rozwoju województwa oraz rekomendacji w zakresie zmian kierunków polityki rozwoju regionu;
 9. opracowanie i prowadzenie procedury sporządzenia projektu strategii rozwoju województwa łódzkiego, jej aktualizacji oraz raportów na temat osiągnięcia celów polityki regionalnej;
 10. współpraca przy działaniach związanych z realizacją strategii rozwoju województwa łódzkiego;
 11. współudział w opracowaniu regionalnego programu operacyjnego i programów rozwoju województwa łódzkiego;
 12. budowa i koordynacja sieci współpracy między instytucjami działającymi na rzecz rozwoju regionalnego na szczeblu regionalnym oraz wymiana informacji i danych;
 13. współpraca z Regionalnym Forum Terytorialnym Województwa Łódzkiego oraz jego obsługa organizacyjna;
 14. tworzenie i administrowanie serwisem (portalem) internetowym ROT WŁ;
 15. opracowywanie wniosków, uwag i opinii do dokumentów sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i UE oraz i instytucje branżowe;
 16. współpraca z organami administracji rządowej, w tym z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym, jednostkami samorządu terytorialnego i reprezentacjami podregionów,  sektorem gospodarczym i instytucjami otoczenia biznesu, samorządami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami sektora edukacji i naukowo-badawczego, organizacjami międzynarodowymi i regionami innych państw.

Wersje archiwalne artykułu