Cont_top Cont_bottom

08-09 2005

Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Dodano Szałowski Jakub godz. 13:32


Regulamin organizacyjny Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

IV. Zakresy działania komórek organizacyjnych


§ 10.1.

 

Do zakresu działania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego należy w szczególności:

 1. monitorowanie realizacji strategicznych dokumentów wojewódzkich,
 2. budowa zintegrowanego systemu monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej oraz interwencji publicznych w województwie,
 3. budowa banku danych w zakresie polityki przestrzennej gmin, monitorowanie zmian oraz opracowywanie raportów na temat zagospodarowania przestrzennego województwa,
 4. prowadzenie analiz i ewaluacji strategicznych dokumentów wojewódzkich,
 5. prowadzenie analiz polityk publicznych zapisanych w strategicznych dokumentach krajowych, mających wpływ na rozwój województwa łódzkiego,
 6. prowadzenie badań i analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej i trendów rozwojowych,
 7. prognozowanie zmian sytuacji społeczno-gospodarczej, opracowywanie raportów,
 8. opracowywanie scenariuszy rozwoju województwa oraz rekomendacji w zakresie zmian kierunków polityki rozwoju regionu,
 9. opracowanie i prowadzenie procedury sporządzenia projektu strategii rozwoju województwa łódzkiego, jej aktualizacji oraz raportów na temat osiągnięcia celów polityki regionalnej,
 10. współudział w opracowaniu regionalnego programu operacyjnego i programów rozwoju województwa łódzkiego,
 11. budowa i koordynacja sieci współpracy między instytucjami działającymi na rzecz rozwoju regionalnego na szczeblu regionalnym oraz wymiana informacji i danych,
 12. współpraca z Regionalnym Forum Terytorialnym Województwa Łódzkiego oraz jego obsługa organizacyjna,
 13. tworzenie i administrowanie serwisem (portalem) internetowym ROT WŁ,
 14. opracowywanie wniosków, uwag i opinii do dokumentów sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i UE oraz i instytucje branżowe,

Wersje archiwalne artykułu