A+
A
A-
.
strona główna
Cont_top Cont_bottom

2005-09-08

Dyrektor

Dodano Szałowski Jakub godz. 11:21


Regulamin organizacyjny Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi
 

IV. Zakresy działania komórek organizacyjnych.


§ 7.
 

Do kompetencji Dyrektora Biura należy w szczególności:

 1. organizowanie pracy Biura oraz podejmowanie działań zapewniających jego prawidłowe funkcjonowanie;
 2. reprezentowanie Biura na zewnątrz;
 3. prowadzenie polityki finansowej i dysponowanie środkami finansowymi;
 4. prowadzenie polityki personalnej i wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biura;
 5. ogólny nadzór nad zachowaniem dyscypliny pracy oraz zachowaniem tajemnicy służbowej;
 6. wydawanie zarządzeń;
 7. udzielanie pełnomocnictw i upoważnień;
 8. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań statutowych Biura;
 9. wykonywanie zadań powierzonych uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Łódzkiego oraz wynikających z innych przepisów prawnych;
 10. rozpatrywanie wnioskow i skarg;
 11. nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości realizacji zadań wynikających z zakresu działania:
 • Zastępcy Dyrektora;
 • Głównego Księgowego;
 • Zespołu Realizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa;
 • Zespołu Organizacyjno-Informatycznego;
 • Zespołu Finansowego;
 • Stanowiska ds. BHP;
 • Stanowiska ds. Obronnych i Informacji Niejawnych.

 

Wersje archiwalne artykułu