Cont_top Cont_bottom

08-09 2005

Dyrektor

Dodano Szałowski Jakub godz. 11:21


Regulamin organizacyjny Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

IV. Zakresy działania komórek organizacyjnych.

§ 7.1.
 

Do kompetencji Dyrektora Biura należy w szczególności:

  1. organizowanie pracy Biura oraz podejmowanie działań zapewniających jego prawidłowe funkcjonowanie,
  2. reprezentowanie Biura na zewnątrz,
  3. prowadzenie polityki finansowej i dysponowanie środkami finansowymi,
  4. prowadzenie polityki personalnej i wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biura,
  5. ogólny nadzór nad zachowaniem dyscypliny pracy oraz zachowaniem tajemnicy służbowej,
  6. wydawanie zarządzeń,
  7. udzielanie pełnomocnictw i upoważnień,
  8. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań statutowych Biura,
  9. wykonywanie zadań powierzonych uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Łódzkiego oraz wynikających z innych przepisów prawnych.

Wersje archiwalne artykułu