Cont_top Cont_bottom

08-09 2005

Zespół Organizacyjno-Informatyczny

Dodano Szałowski Jakub godz. 12:39


Regulamin organizacyjny Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

IV. Zakresy działania komórek organizacyjnych


§ 15.1.

 

Do zakresu działania Zespołu Organizacyjno-Informatycznego należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw organizacyjnych Biura, w szczególności opracowywanie projektów dokumentów określających organizację i regulujących funkcjonowanie Biura, prowadzenie ewidencji zarządzeń dyrektora Biura, rejestru upoważnień i pełnomocnictw, dokumentacji kontroli zarządczej,
 2. prowadzenie spraw pracowniczych, w tym akt osobowych i innej dokumentacji, związanej z nawiązaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników oraz działalnością socjalną Biura,
 3. prowadzenie dokumentacji dotyczącej odbywanych w Biurze staży i praktyk zawodowych,
 4. przygotowywanie i ewidencja umów cywilnoprawnych,
 5. obsługa sekretariatu Biura,
 6. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
 7. organizowanie zakupów sprzętu, wyposażenia, materiałów biurowych, gazet, publikacji oraz usług niezbędnych w działalności Biura, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 8. prowadzenie ksiąg inwentarzowych i ewidencji składników majątku Biura, a także innej dokumentacji związanej z gospodarowaniem mieniem,
 9. wykonywanie kserokopii, bindowanie, laminowanie opracowań planistycznych i dokumentów,
 10. prowadzenie, w porozumieniu z Archiwum Państwowym w Łodzi, archiwum zakładowego,
 11. obsługa informatyczna Biura z uwzględnieniem wymogów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o dostępie do informacji publicznej itp.

Wersje archiwalne artykułu