Cont_top Cont_bottom

08-09 2005

Zespół Finansowy

Dodano Szałowski Jakub godz. 11:46


Regulamin organizacyjny Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

IV. Zakresy działania komórek organizacyjnych


§ 14.1.

 

Do zakresu działania Zespołu Finansowego należy w szczególności:

  1. prowadzenie urządzeń księgowych oraz bieżącej ewidencji finansowo-księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. kontrola faktur, rachunków i innych dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
  3. wycena składników majątkowych przy inwentaryzacji mienia Biura,
  4. regulowanie należności zgodnie z zatwierdzonymi dokumentami oraz prowadzenie rozliczeń należności i zobowiązań z kontrahentami,
  5. naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń i innych świadczeń pracownikom,
  6. naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, naliczanie i regulowanie składek na PFRON i FP,
  7. wystawienie zaświadczeń o zarobkach dla aktualnych i byłych pracowników Biura,
  8. prowadzenie obsługi kasowej Biura,
  9. prowadzenie obsługi kont bankowych Biura.

Wersje archiwalne artykułu