Cont_top Cont_bottom

08-09 2005

Pracownia Realizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa

Dodano Szałowski Jakub godz. 15:41


Regulamin organizacyjny Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

IV. Zakresy działania komórek organizacyjnych


§ 13.1.

 

Do zakresu działania Zespołu Realizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa należy w szczególności:

  1. zgłaszanie wniosków samorządu województwa do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
  2. przygotowywanie projektów uzgodnień (w trybie art. 106 Kpa) i opinii do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
  3. uzgadnianie z upoważnienia Marszałka Województwa Łódzkiego projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek organów gmin i wojewody, w trybie art. 106 Kpa,
  4. przygotowywanie projektów opinii Zarządu Województwa Łódzkiego dotyczących realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, lotnisk użytku publicznego, budowli przeciwpowodziowych,
  5. uzgadnianie, z upoważnienia Marszałka Województwa Łódzkiego, lokalizacji linii kolejowych,
  6. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim,
  7. prowadzenie procedury sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz projektu miejskiego obszaru funkcjonolanego Łodzi,
  8. obsługa Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
  9. opiniowanie projektów dokumentów i aktów normatywnych dotyczących planowania przestrzennego,
  10. współpraca z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego i reprezentacjami podregionów, sektorem gospodarczym i instytucjami otoczenia biznesu, samorządami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami sektora edukacji i naukowo-badawczego.

Wersje archiwalne artykułu