Cont_top Cont_bottom

08-09 2005

Główny Księgowy

Dodano Szałowski Jakub godz. 09:16


Regulamin organizacyjny Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

IV. Zakresy działania komórek organizacyjnych.

§ 9.1.
 

Główny księgowy odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową oraz realizację budżetu Biura oraz przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w Biurze, a w szczególności:

  1. ustala zasady prowadzenia rachunkowości w Biurze i nadzoruje ich realizację,
  2. opracowuje projekt planu finansowego Biura i jego zmian,
  3. dokonuje kontrasygnaty czynności prawnych, z których wynika zobowiązanie finansowe,
  4. prowadzi kontrolę zgodności operacji gospodarczych i finansowych dokonywanych w Biurze z planem finansowym Biura,
  5. analizuje wykonanie planu finansowego,
  6. sporządza sprawozdania finansowe,
  7. organizuje i nadzoruje prawidłowy obieg i kontrolę dokumentów księgowych.

Wersje archiwalne artykułu