Cont_top Cont_bottom

08-09 2005

Z-ca Dyrektora

Dodano Szałowski Jakub godz. 10:20


Regulamin organizacyjny Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

IV. Zakresy działania komórek organizacyjnych.

§ 8.1.

 

Do kompetencji Zastępcy Dyrektora Biura należy w szczególności:

  1. ustalanie planów pracy Biura i sporządzanie sprawozdań z ich realizacji dla Dyrektora Biura,
  2. koordynacja realizacji planów pracy Biura w Pracowniach,
  3. koordynacja współpracy Biura z organami administracji rządowej, Krajowym Obserwatorium Terytorialnym, jednostkami samorządu terytorialnego i reprezentacjami podregionów, sektorem gospodarczym i instytucjami otoczenia biznesu, samorządami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami sektora edukacji i naukowo-badawczego, organizacjami międzynarodowymi i regionami innych państw.
  4. koordynacja realizacji zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego,
  5. zastępowanie Dyrektora Biura w czasie jego nieobecności.

Wersje archiwalne artykułu