Cont_top Cont_bottom

04-05 2009

Obwieszczenie Zarządu Województwa Łódzkiego

Dodano Szałowski Jakub godz. 09:30


Obwieszczenie Zarządu Województwa Łódzkiego
 

Zgodnie z art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zmianami) Zarząd Województwa Łódzkiego zawiadamia o przystąpieniu do aktualizacji „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego” uchwalonego Uchwałą Nr XLV/524/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r.

Dokumentacja projektu planu udostępniona będzie do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi -  90-113 Łódź,  ul. Sienkiewicza 3, pok. 302, do którego należy składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą Internetu (pr.plan.woj@lodzkie.pl) uwagi i wnioski w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie.

Uwagi i wnioski przesyłane pocztą należy adresować - Urząd Marszałkowski w Łodzi,  90-051 Łódź, ul. Piłsudskiego 8.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego.

Informacja o uchwaleniu przez Sejmik Województwa Łódzkiego „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego” i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz o zakresie uwzględnienia uwag i wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości. 

 
Zarząd Województwa Łódzkiego
Wersje archiwalne artykułu